Kết luận số 35-KL/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở 30/01/2023 Vào ngày 05 tháng 5 năm 2022, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản […] – Zluat.vn

Kết luận số 35-KL/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở
30/01/2023
Vào ngày 05 tháng 5 năm 2022, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản […]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

All in one
Liên hệ