Dịch vụ tư vấn hỗ trợ thi hành bản án đã có hiệu lực pháp luật

Thi hành án dân sự là một trong những hoạt động đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho các đương sự cũng như đảm bảo hiệu lực thi hành bản án, quyết định của tòa án, buộc cơ quan thi hành án phải áp dụng biện pháp thi hành án để tổ chức thi hành các phán quyết này. Đây là giai đoạn thực thi các bản án, quyết định của Tòa án, cơ quan tài phán nhằm khôi phục lại các quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan. Sau khi bản án, quyết định được chuyển giao cho cơ quan thi hành án dân sự, cơ quan này tiếp nhận, phân loại và thống kê theo đơn vị “việc thi hành án dân sự” để tổ chức thi hành.

Tuy nhiên, trên thực tế cuộc sống cho thấy còn nhiêu Bản án, Quyết định đã có hiệu lực pháp luật chưa được thi hành phần dân sự do nhiều nguyên nhân khác nhau. Một trong những nguyên nhân đó là công tác phối hợp thi hành án dân sự trong quá trình tổ chức thi hành án chưa thực sự hiệu quả, còn nhiều bất cập cũng như đương sự không chịu hợp tác, tự nguyện thực hiễn nghĩa vụ mà có tư tưởng chống đối, do đó cần có sự hỗ trợ của tổ chức, cá nhân khác trên thực tế.

Để nhằm đáp ứng những khó khăn, vướng mắc đó, Zluat chúng tôi thực hiện công việc tư vấn hỗ trợ thi hành bản án đã có hiệu lực pháp luật đối với tất cả các đối tượng có nhu cầu để góp phần đảm bảo công lý, pháp chế xã hội với những nội dung cơ bản dưới đây.

1. Những nội dung tư vấn của Zluat về hỗ trợ thi hành bản án đã có hiệu lực pháp luật.

1.1 Những bản án, quyết định được thi hành

a. Các bản án, quyết định có hiệu lực bao gồm 7 trường hợp sau:

– Bản án, quyết định hoặc phần bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm;

– Bản án, quyết định của Tòa án cấp phúc thẩm;

– Quyết định giám đốc thẩm hoặc tái thẩm của Tòa án;

– Bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài, quyết định của Trọng tài nước ngoài đã được Tòa án Việt Nam công nhận và cho thi hành tại Việt Nam;

– Quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh mà sau 30 ngày, kể từ ngày có hiệu lực pháp luật đương sự không tự nguyện thi hành, không khởi kiện tại Tòa án;

– Phán quyết, quyết định của Trọng tài thương mại;

– Quyết định của Tòa án giải quyết phá sản.

b. Các bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị:

– Bản án, quyết định về cấp dưỡng, trả lương, trả công lao động, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp mất sức lao động hoặc bồi thường thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tổn thất về tinh thần, nhận người lao động trở lại làm việc;

– Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

1.2 Thẩm quyền thi hành án

a. Cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện có thẩm quyền thi hành với 4 bản án, quyết định sau:

– Bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương nơi cơ quan thi hành án dân sự có trụ sở;

– Bản án, quyết định phúc thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương nơi cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện có trụ sở;

– Quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm của Tòa án nhân dân cấp cao đối với bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương nơi cơ quan thi hành án dân sự có trụ sở;

– Bản án, quyết định do cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện nơi khác, cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh hoặc cơ quan thi hành án cấp quân khu ủy thác.

b. Cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh có thẩm quyền thi hành 9 bản án, quyết định sau đây:

– Bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cùng địa bàn;

– Bản án, quyết định của Tòa án nhân dân cấp cao;

– Quyết định của Tòa án nhân dân tối cao chuyển giao cho cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh;

– Bản án, quyết định của Tòa án nước ngoài, quyết định của Trọng tài nước ngoài được Tòa án công nhận và cho thi hành tại Việt Nam;

– Phán quyết, quyết định của Trọng tài thương mại;

– Quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh;

– Bản án, quyết định do cơ quan thi hành án dân sự nơi khác hoặc cơ quan thi hành án cấp quân khu ủy thác;

– Bản án, quyết định thuộc thẩm quyền thi hành của cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện mà thấy cần thiết lấy lên để thi hành;

– Bản án, quyết định thuộc thẩm quyền thi hành của cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện mà có đương sự hoặc tài sản ở nước ngoài hoặc cần phải ủy thác tư pháp về thi hành án.

1.3 Thời hạn ra quyết định thi hành án

– Thời hạn ra quyết định thi hành án trong trường hợp chủ động thi hành án: Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phải ra quyết định thi hành án trong thời hạn phù hợp với 03 trường hợp sau đây:

+ Đối với phần bản án, quyết định về hình phạt tiền, truy thu tiền, tài sản thu lợi bất chính, án phí, lệ phí Tòa án; trả lại tiền, tài sản cho đương sự; tịch thu sung quỹ nhà nước, tịch thu tiêu hủy vật chứng, tài sản; các khoản thu khác cho Nhà nước; thu hồi quyền sử dụng đất và tài sản khác thuộc diện sung quỹ nhà nước thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phải ra quyết định thi hành án trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được bản án, quyết định.

+ Đối với quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thì ra ngay quyết định thi hành án khi nhận được quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

+ Đối với quyết định của Tòa án giải quyết phá sản, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phải ra quyết định thi hành án trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định.

– Thời hạn ra quyết định thi hành án trong trường hợp thi hành án theo yêu cầu: Là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu thi hành án.

– Thời hạn ra quyết định thi hành án trong trường hợp nhận ủy thác thi hành án: Sau khi ra quyết định thi hành án thì cơ quan thi hành án dân sự nhận ủy thác mới thực hiện thông báo bằng văn bản cho cơ quan thi hành án dân sự đã ủy thác về việc nhận được quyết định ủy thác. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định ủy thác thì ra quyết định thi hành án.

– Thời hạn ra quyết định thi hành án trong trường hợp tiếp tục thi hành án: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi căn cứ hoãn thi hành án không còn, hết thời hạn hoãn thi hành án theo yêu cầu của người có thẩm quyền kháng nghị hoặc khi nhận được văn bản trả lời của người có thẩm quyền kháng nghị về việc không có căn cứ kháng nghị thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phải ra quyết định tiếp tục thi hành án.

1.3 Quy trình tổ chức thi hành án

a. Thụ lý thi hành án

– Tiếp nhận yêu cầu thi hành án, bản án, hồ sơ ủy thác thi hành án;

– Kiểm tra, xử lý yêu cầu thi hành án, bản án, hồ sơ ủy thác thi hành án;

– Ra quyết định thi hành án; phân công chấp hành viên tổ chức thi hành.

b. Tổ chức thi hành án

– Lập hồ sơ thi thành án;

– Thông báo về thi hành án;

– Xác minh điều kiện thi hành án;

– Xác định việc chưa có điều kiện thi hành án, công khai thông tin của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành án;

– Tạm đình chỉ thi hành án, đình chỉ thi hành án, ủy tắc thi hành án;

– Miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước;

– Kiến nghị xem xét lại bản án, quyết định theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm;

– Áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án;

– Ra quyết định cưỡng chế thi hành án;

– Tổ chức cưỡng chế thi hành án;

– Thực hiện thẩm định giá tài sản;

– Thực hiện bán đầu giá tài sản;

– Tiêu hủy vật chứng; xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ bị tuyên tịch thu, sung quỹ nhà nước;

– Trả lại tiền, tài sản tạm giữa cho đương sự;

– Thu tiền, thanh toán tiền thi hành án; thu phí thi hành án;

– Xác nhận kết quả hồ sơ thi hành án;

– Rà soát hồ sơ thi hành án.

c. Thẩm tra, lưu trữ hồ sơ thi hành án

– Thẩm tra hồ sơ thi hành án;

– Lưu trữ hồ sơ thi hành án.

2. Các phương thức liên lạc với Zluat khi có yêu cầu về dịch vụ tư vấn hỗ trợ thi hành bản án đã có hiệu lực pháp luật

Phạm vi cung cấp dịch vụ tư vấn: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh, An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long.

Khi cần thực hiện dịch vụ, Quý Khách hàng có thể liên lạc với Zluat qua những phương thức tư vấn sau:

– Tư vấn qua điện thoại: Quý Khách hàng vui lòng gọi điện thoại đến số hotline: 0906.719.947 để được Luật sư tư vấn qua điện thoại.

– Tư vấn qua thư điện tử (email): Quý Khách hàng vui lòng gửi email cùng các hồ sơ, tài liệu liên quan (nếu có) đến địa chỉ thư điện tử lienhe.luatvn@gmail.com để được tư vấn, phản hồi qua thư điện tử.

– Tư vấn qua văn bản: Quý Khách hàng vui lòng gửi email cùng các hồ sơ, tài liệu liên quan (nếu có) đến địa chỉ thư điện tử lienhe.luatvn@gmail.com. Zluat sẽ soạn thảo văn bản, ký bởi luật sư phụ trách, đóng dấu Công ty Luật và gửi bản cứng đến địa chỉ của Quý Khách hàng. Quý Khách hàng có thể sử dụng văn bản tư vấn của Zluat trong quá trình làm việc với đối tác, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc các bên liên quan.

– Tư vấn trực tiếp: Quý Khách hàng vui lòng gọi điện thoại đến số hotline: 0906.719.947 đặt lịch hẹn gặp Luật sư tại văn phòng để được tư vấn trực tiếp.

Zluat

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

All in one
Liên hệ