DỊCH VỤ BÁO CÁO THUẾ

Thuế là một công cụ để nhà nước tăng nguồn thu ngân sách, đồng thời cũng là công cụ giúp nhà nước quản lý hoạt động của các chủ thể trong nền kinh tế. Trước khi thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, các doanh nghiệp có nghĩa vụ thực hiện báo cáo, kê khai thuế. Báo cáo, kê khai thuế giúp cơ quan quản lý thuế có thẩm quyền xác định được các căn cứ để từ đó ấn định số thuế mà mỗi doanh nghiệp phải nộp cũng như các trường hợp mà doanh nghiệp được miễn hoặc giảm thuế.

Dịch-vụ-báo-cáo-thuế-tai-Dĩ-An-Bình-Dương

Một số loại thuế và kỳ nộp báo cáo thuế được quy định chi tiết tại Thông tư 80/2021/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 29 tháng 09 năm 2021, Nghị định 126/2020/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 19 tháng 10 năm 2020. Các loại thuế mà doanh nghiệp thường gặp nhất là thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhâp cá nhân và thuế môn bài. Ngoài ra, tùy vào đặc thù kinh doanh và các giao dịch phát sinh trong quá trình kinh doanh mà còn có những nghĩa vụ thuế khác. Zluat xin tổng hợp một số thủ tục báo cáo, kê khai thuế để doanh nghiệp tham khảo như sau:

Thuế giá trị gia tăng

1
Mẫu tờ khai thuế GTGT mới nhất

Hình thức kê khai:

 • Kê khai theo tháng;
  • Căn cứ theo Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định: ” 1. Các loại thuế, khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu thuộc loại khai theo tháng, bao gồm:

   a) Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp người nộp thuế đáp ứng các tiêu chí theo quy định tại Điều 9 Nghị định này thì được lựa chọn khai theo quý“. Như vậy, thuế GTGT là loại thuế kê khai theo tháng, trường hợp đáp ứng các tiêu chí theo quy định thì mới được lựa chọn kê khai theo quý.

 • Kê khai theo quý (Điều 8, Điều 9 Nghị định 126/2020/NĐ-CP):
  • Áp dụng khi người nộp thuế đáp ứng điều kiện có tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống;
  • Trường hợp mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh thì thực hiện theo tháng. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ của năm trước để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý;
 • Kê khai theo từng lần phát sinh:
  • Áp dụng khi người nộp thuế kinh doanh, xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai mà không thành lập đơn vị tại địa phương cấp tỉnh khác với nơi đặt trụ sở chính;
  • Trường hợp việc kê khai thuế phát sinh nhiều lần trong một tháng thì có thể chuyển sang kê khai theo tháng.

Phương pháp kê khai khấu trừ hay trực tiếp:

 • Phương pháp khấu trừ: Áp dụng đối với doanh nghiệp có doanh thu hàng năm từ 1 tỷ trở lên (Điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC) và doanh nghiệp đăng ký tự nguyện (Điều 1 Thông tư 93/2017/TT-BTC và Công văn 4253/TCT-CS).

Hồ sơ kê khai thuế giá trị gia tăng bao gồm:

 • Kê khai theo tháng, quý:
 • Theo phương pháp khấu trừ thuế:
  • Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 01/GTGT ban hành kèm Thông tư 80/2021/TT-BTC;
  • Mẫu biểu hồ sơ khai thuế (khoản 2 Điều 87 Thông tư 80/2021/TT-BTC): Kể
   từ kỳ tính thuế tháng 1/2022, quý 1/2022, năm 2022, từng
   lần phát sinh bắt đầu từ ngày 01/01/2022 trở đi; quyết toán
   thuế của kỳ tính thuế năm 2021 trở đi được thực hiện theo mẫu
   biểu ban hành kèm theo phụ lục II Thông tư số 80/2021/TT-BTC.
 • Theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng:
  • Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 03/GTGT ban hành kèm Thông tư 80/2021/TT-BTC.
 • Theo phương pháp tính trực tiếp trên doanh thu:
  • Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 04/GTGT ban hành kèm Thông tư 180/2021/TT-BTC.
 • Kê khai theo từng lần phát sinh

Thuế thu nhập doanh nghiệp

th-1078x675 - Copy

Hình thức:

 • Kê khai tạm tính theo quý;
 • Với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, hoạt động kinh doanh khác: kê khai theo từng lần phát sinh;
 • Nếu doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động: khai quyết toán năm hoặc khai quyết toán thuế tới các thời điểm trên.

Hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp:

 • Theo đó về danh mục mẫu biểu hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN (tùy theo thực tế phát sinh của từng NNT) gồm: Tờ khai thuế TNDN (áp dụng đối với phương pháp tỷ lệ trên doanh thu): Mẫu số 04/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính.

 • Tờ khai quyết toán thuế TNDN (áp dụng đối với phương pháp doanh thu – chi phí) theo mẫu số 03/TNDN và một số các Phụ lục đính kèm ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính.

 • Phụ lục thuế TNDN được giảm theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ban hành kèm theo Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ.

 • Báo cáo tài chính năm hoặc Báo cáo tài chính đến thời điểm chấm dứt hoạt động hoặc chấm dứt hợp đồng hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc tổ chức lại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật (trừ trường hợp không phải lập báo cáo tài chính theo quy định).

 • Tờ khai giao dịch liên kết: Người nộp thuế có giao dịch liên kết thuộc phạm vi điều chỉnh tại 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 của Chính phủ có trách nhiệm kê khai thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết theo Phụ lục I, Phụ lục II, Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này và nộp cùng Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

 • Các tài liệu khác có liên quan đến quyết toán thuế (NNT tham khảo điểm mới của từng mẫu biểu hồ sơ khai thuế tại công văn số 4384/TCT-CS ngày 12/11/2021 của Tổng cục Thuế).

Thuế thu nhập cá nhân

Theo quy định tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP và Thông tư 80/2021/TT-BTC thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân có trách nhiệm kê khai thuế thu nhập cá nhân. Đây cũng là một nghĩa vụ thuộc về phái doanh nghiệp khi chi trả tiền lương, tiền công cho nhân viên của mình.

Hình thức:

 • Kê khai theo tháng
 • Kê khai theo quý
 • Kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân: Áp dụng khi tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân và áp dụng trong trường hợp quyết toán thuế thay cho các cá nhân có ủy quyền không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không.

Hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân:

 • Mẫu biểu hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân đính kèm phụ lục Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Thuế môn bài

Hình thức:

 • Nộp hằng năm;
 • Doanh nghiệp chỉ cần kê khai thuế môn bài một lần khi người nộp thuế mới ra hoạt động kinh doanh chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động kinh doanh. Chỉ cần kê khai lại nếu có thay đổi về mức thuế môn bài;
 • Trường hợp người nộp thuế mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai thuế môn bài trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Hồ sơ khai thuế môn bài: Tờ khai thuế môn bài theo mẫu 01/LPMB ban hành kèm Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Dịch vụ của Zluat về báo cáo, kê khai thuế:

 • Tư vấn cho doanh nghiệp các quy định pháp luật thuế nói chung và báo cáo, kê khai thuế nói riêng;
 • Tư vấn về các loại thuế cần báo cáo, kê khai dựa trên thông tin cụ thể khách hàng cung cấp;
 • Tư vấn về thủ tục, hồ sơ cần chuẩn bị cho doanh nghiệp thực hiện báo cáo, kê khai thuế;
 • Chuẩn bị hồ sơ báo cáo, kê khai thuế cho doanh nghiệp;
 • Đại diện theo ủy quyền cho doanh nghiệp thực hiện công tác báo cáo, kê khai thuế tại cơ quan thuế và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan.

lam-bao-cao-thue

Công tác báo cáo thuế vốn rất phức tạp do đặc thù kinh doanh của mỗi doanh nghiệp là khác nhau cũng như thuế là một lĩnh vực nhạy cảm nên các thủ tục tương đối phức tạp và đòi hỏi sự chính xác cao nếu muốn thực hiện nhanh chóng, an toàn và không mất nhiều thời gian. Các Doanh nghiệp cần tư vấn về mặt pháp lý và thủ tục cũng như để được hỗ trợ trong công tác này, xin vui lòng liên hệ với Zluat để được hướng dẫn chi tiết!

 

Rate this page

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *